top of page

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Praktijk Olijhoek volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe men met uw gegevens om dien te gaan. Deze wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl   Doelen en toegangsbevoegdheden gegevensverwerking

 

Binnen praktijk Olijhoek worden gegevens van cliënten uitsluitend voor de volgende doeleinden verzameld:

  • Ondersteunen en in stand houden van een goede medische zorg en hulpverlening.

  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, waarbij de gegevens van de cliënt anoniem blijven

  • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.

  • Rapportage naar verwijzer.

 

Rechten van de betrokkene

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen praktijk Olijhoek uw persoonsgegevens verwerkt.


Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan door een verantwoordelijke. U dient schriftelijk, voorzien van datum persoonsgegevens en handtekening, een verantwoordelijke te vragen hoe deze uw persoonsgegevens verwerkt. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen moet de verantwoordelijke u binnen vier weken een overzicht van de gegevens geven. Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van € 5,00. Als een overzicht gegevens bevat van een derde, die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen het verstrekken van die gegevens aan u, dan moet de verantwoordelijke die derde in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze naar voren te brengen. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek om inzage te voldoen als dat bijvoorbeeld noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Jeugdigen vanaf 12 jaar tot 16 jaar hebben dit recht tot aanvraag. Ouders, voogden van jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht alleen met toestemming van het kind.


Recht op aanvulling, correctie of vernietiging
Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Mits de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. De verantwoordelijke moet binnen vier weken reageren op uw verzoek. Een weigering moet hij motiveren. Uw verzoek dient u schriftelijk, voorzien van datum, persoonsgegevens en handtekening, in te dienen. In geval van inwilliging van het verzoek, moeten andere organisaties aan wie de (onjuiste of niet ter zake doende) gegevens zijn verstrekt, van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de verantwoordelijke. De verantwoordelijke moet de wijzigingen binnen 8 weken na datum van aanvraag doorgeven.

Recht van verzet
Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van datum, persoonsgegevens en handtekening, bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van uw gegevens door de verantwoordelijke.

Geschillenoplossing
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van rechten. Reageert de verantwoordelijke niet op bijvoorbeeld een inzage verzoek of is de betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. Bij behandeling van het verzoek past het CBP het beginsel van hoor en wederhoor toe: beide partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunt nader toe te lichten. Aan de behandeling van een verzoek door het CBP zijn geen kosten verbonden. Het CBP beëindigt doorgaans de bemiddeling als u tevreden bent met de uitkomst, bijvoorbeeld doordat u inzage in uw gegevens heeft gekregen of als uw gegevens zijn verbeterd of verwijderd.

Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan in dergelijke gevallen advies vragen aan het CBP.

Indien men meent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijk bepaalde verplichtingen niet nakomt, dan moet men naar de rechter stappen; het CBP is niet bevoegd om schadevergoeding vast te stellen.

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVA. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren en zal trachten met u en zorgverlener tot een oplossing te komen die voor u beiden acceptabel en bevredigend is.

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van de werkgever.

 

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

bottom of page